Wszystkie dostępne nagrania objęte są prawami autorskimi. Nagrania zostały stworzone przez nas osobiście, przetestowane i udostępnione w formie jak jest. Dołożylismy wszelkich starań, aby nagrania były bezpieczne, jakościowe i przede wszystkim skuteczne. Dlatego prosimy szanuj naszą pracę i nie działaj na naszą szkodę, podczas, gdy my pomagamy Tobie. Nielegalne powielanie, dystrybucja, pożyczanie itp. naszych nagrań jest dokładnie tym samym, co  kradzież płyty w sklepie muzycznym. DZIĘKUJEMY ZA USZANOWANIE NASZEJ PRACY.

PODZIĘKOWANIA I PROŚBA

Dziękujemy wszystkim, którzy korzystają z naszych medytacji i udzielają nam wsparcia za naszą pracę. Prosimy pamiętaj, że wszystkie nagrania chronione są prawami autorskimi. Ponieważ prawa własności posadają tylko autorzy nagrań, prosimy o wstrzymanie się od nielegalnego powielania nagrań, redystrybucji, odsłuchu publicznego, radiowego, w internecie, telewizji i innych dostępnych mediach. Nie wyrażamy zgody na pożyczanie nagrań w celu ich powielania i odsłuchu przez osoby trzecie. Wyjątek stanowią nagrania oznaczone jako Prezent. PROSIMY - SZANUJ NASZA PRACĘ.

GWARANCJA S&B

Wszystkie nasze nagrania objęte są gwarancją skuteczności i bezpieczeństwa jak treści tak i formy całściowej obejmującej również obszary pozafizyczne. Przedziały wiekowe dla medytacji są określone przy każdej z nich. Nie ma limitu czasowego w odłuchiwaniu medytacji. Każdej z nich możesz słuchać kilkukrotnie przez cały czas bez przerwy, choć zalecamy maksymalny jednorazowy odsłuch dwukrotny, a następnie przerwę kilka dni. Prosimy POLECAJ NAS! Dziękujemy!

MEDYTUJ.COM
PRAWA AUTORSKIE
Regulamin | Polityka Prywatności | Polityka cookies
MEDYTACJEJAK KORZYSTAĆO NASKONTAKT

8. Medytuj.com nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłanych wiadomości na adres e-mail wskazany przez osobę zainteresowaną nagraniami ze strony medytuj.com, oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze lokalnym używanym przez darczyńcę.

§ 4. Gwarancja

1. Nagrania udostępniane na medytuj.com posiadają gwarancję jakości i bezpieczeństwa.

§ 5. Wymiana nagrań

1. Nagrania nie podlegają prawu wymiany na inne nagrania znajdujących się  na medytuj.com.

§ 6. Odstąpienie od przekazania darowizny

1. Każda osoba może odstąpić od przyjęcia nagrań w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin odstąpienia od przyjęcia nagrań wygasa po upływie 14 dni odpowiednio od dnia w którym darczyńca objął nagrania jako upominek w posiadanie.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od przyjęcia upominiku, darczyńca musi poinformować o swojej decyzji odstąpienia w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie medytuj.com.

4. Niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od przyjęcia przedmiotów wysyłane jest na adres e-mailowy podany przez darczyńcę.

§ 7. Skutki odstąpienia

1. W przypadku odstąpienia od przekazania darowizny na rzecz medytuj.com, zwraca on darczyńcy otrzymaną darowiznę. Istnieje możliwość, że darczyńca w tym przypadku nie otrzyma upominków, ale nie jest to regułą.  Zwrotu darowizny dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył darczyńca przy pierwotnej transakcji, chyba że darczyńca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku darczyńca nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

§ 8. Usługa Newsletter i maile reklamowe

1. Medytuj.com nie prowadzi polityki marketingowej, nie kolekcjonuje maili ani danych osób zainteresowanych. Dokładne zależności określa nasza polityka prywatności.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Korzystając ze strony medytuj.com potencjalna osoba zainteresowana nagraniami wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w odpowiednich polach wymaganych do skutecznego przekazania darowizny oraz ich przetwarzanie w celu wysyłki przedmiotów. Dokładne zależności określa nasza polityka prywatności.

2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia otrzymanie nagrania.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Medytuj.com nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z przeznaczeniem użycie nagrań prezentowanych na stronie medytuj.com.

2. Opisy nagrań/upominików znajdujące się na stronie www.medytuj.com służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacji, mogą one posiadać również formę skróconą. Nagrania demonstracyjne umieszczone na stronie internetowej mają charakter poglądowy.

3. Umieszczenie na witrynie www.medytuj.com informacji na temat określonych nagrań, nie stanowi ich reklamy czy rekomendacji.

4. Medytuj.com zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia serwisu bez konieczności wcześniejszego powiadamiania o tym internautów.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,ustawy z dnia 30 maja 2014.r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

6. Medytuj.com dokłada należytej staranności, aby opis nagrań jak najdokładniej odpowiadał rzeczywistości.

7. Materiały, zamieszczone na stronie medytuj.com w tym jej elementy podlegają ochronie prawnej. Opisy nagrań, zdjęcia, skrypty i inne pliki wchodzące w skład witryny medytuj.com są własnością medytuj.com i zostały wykonane na potrzeby witryny przez autorów.

8. Wszystkie nazwy nagrań na stronie medytuj.com są unikalne i podlegają ochronie prawnej. Używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. o prawie własności przemysłowej.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.05.2018r.

10. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw konsumenta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności medytuj.com deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

11. Medytuj.com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.medytuj.com.

14. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przed właściwym sądem powszechnym.


Strona internetowa, działająca pod adresem www.medytuj.com nie jest sklepem internetowym. Strona medytuj.com zawiera prezentację ogólną utworów dźwiękowych, które dostępne są dla osób zainteresowanych w całości.

§ 1. Warunki otrzymania nagrań

1. Medytuj.com nie prowadzi sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej www.medytuj.com. Strona prowadzi prezentację utworów dźwiękowych a każda osoba zinteresowana może przekazać darowiznę w dowolnej formie akceptowalnej dla twórców medytuj.com na dalszy rozwój projektu, zgodnie z obowiązującym prawem. W zamian medytuj.com wysyła wybrany plik dźwiękowy do darczyńcy, jeżeli darczyńca sobie takowy zażyczy. Medytuj.com przekazuje wszystkim osobom zainteresowanym upomniki/darowizny  w postaci plików dźwiękowych oznaczonych jako PREZENT. Zasady użytkowania tych plików regulują dokumenty dołączone do nagrań.

2. Przekazanie darowizny nie oznacza zawarcia umowy kupna/sprzedaży, jednak w ramach podziękowania za przekazaną darowiznę medytuj.com przesyła nagranie dźwiękowe wybrane przez darczyńcę.

3. Wszelkie zapotrzebowania na nagrania dźwiękowe przyjmowane są poprzez stronę medytuj.com i są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.

4. Zgłoszenia zainteresowania i/lub przekazania drowizny na rzecz medytuj.com może dokonywać każda osoba pełnoletnia.

5. Zgłoszenie zapotrzebowania, nie wymaga żadnej rejestracji. Nie są tworzone żadne konta klientów w systemie, a dostęp do strony jest taki sam dla wszystkich użytkowników sieci.

6. Żadna osoba nie jest zobowiązana do posiadania kont i haseł na naszym serwerze oraz ich zabezpieczania podczas korzystania z medytuj.com.

7. Korzystając z medytuj.com zgadzasz się z tym regulaminem i akceptujesz go.

8. Wszystkie nagrania przezentowane na stronie medytuj.com są wyłącznym dziełem autorów strony i są wolne od wszelkich innych własności prawnych. Wyłącznym właścicielem i autorem wszystkich nagrań jest medytuj.com oraz osoba fizyczna Dominik Wojczyk.

9. Każda zainteresowana osoba może korzystać ze strony internetowej medytuj.com całą dobę. Aby otrzymać nagranie będące obiektem zainteresowania, można przekazać darowiznę wskazując na przedmiot zainteresowania za pomocą formularza przekazania darowizny przy każdym przedmiocie. Przekazanie nagrania jako podziękowania za darowiznę następuje po przekazaniu darowizny.

10. Nagrania mogą być dostarczane terenie całego świata za pomocą poczty elektronicznej bądź linków do stron.

11. Po przekazaniu donacji darczyńca OTRZYMUJE LINK na stronę, gdzie automatycznie rozpocznie się pobieranie pliku. Dzieje się to tylko raz po przekazaniu donacji.

12. Po przekazaniu donacji, darczyńca może otrzymać informację drogą mailową potwierdzającą przekazanie darowizny.W niektórych przypadkach wysokość donacji może być sugerowana lub posiadać wartość minimalną.

13.W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających przekazanie wybranego nagrania bezpośrednio, wynikających z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi osoba zinteresowana nagraniem, bądź powstałych wskutek okoliczności, za które medytuj.com i darczyńca nie ponoszą odpowiedzialności, w tym powstałych w wyniku działania siły wyższej, medytuj.com zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazania nagrania i/lub zwrotu przekazanej darowizny na życzenie darczyńcy.

§ 2. Cena nagrań

1. Nagrania prezentowane na medytuj.com są wolne od cen i są upominkami. Każda osoba może samodzielnie ustalić wysokość darowizny jaką może przekazać na rzecz medytuj.com. W zamian za przekazanie darowizny, jeżeli darczyńca sobie życzy, medytuj.com wysyła wybrane nagranie jako podziękowanie za darowiznę.

2. Przy niektórych nagraniach mogą znajdować się sugerowane wysokości donacji lub wartości minimalne donacji. Sugerowana wysokość donacji nie jest ofertą w rozumieniu prawa handlowego, tylko wyznacznikiem pomocniczym o charakterze informacyjnym dla osób potrzebujących wskazówek dodatkowych.

3. Całkowity koszt dostawy nagrań wynosi zero złotych czyli jest bezpłatny, ponieważ  nagrania doręczne są drogą elektroniczną.

4. Medytuj.com zastrzega sobie prawo do zmiany sugerowanych wysokości donacji oraz darowizn minimalnych  w obie strony dla nagrań prezentowanych na stronie medytuj.com .

5. Nagrania przedstawione na stronie medytuj.com nie stanowią oferty zgodnie z art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.


§ 3. Formy przekazania darowizny

1. Przekazanie darowizny może być dokonane w uzgodniony wczesniej sposób.

2. Warunkiem przekazania wybranego nagrania jako upomniku do darczyńcy jest przekazanie darowizny, z wyjatkiem przypadków o których mowa w punkcie 1 § 1 niniejszego regulaminu.

3. Standardowy czas dostarczenia nagrania jest natychmiastowy. Medytuj.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie wynikłe z nieznajomości obsługi komputera przez darczyńcę.

4. Medytuj.com nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie upomniku lub opóźnienie w dostarczeniu nagrania, wynikające z błędnie podanego lub  niedokładnego adresu e-mail.

7. W celu ułatwienia spełnienia oczekiwań każdej osoby, pomiędzy medytuj.com a  osobą zinteresowaną może być prowadzona korespondencja e-mailowa. W jej ramach mogą być wysyłane wiadomości dotyczące upomników i wysyłki na rzecz nagrań mieszczących się w ramach zainteresowania darczyńcy.ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM REGULAMINEM

Mail: wpisztutajadrese-mailosoby?subject=Świetna strona - polecam Ci od serca&body=Cześć, w sieci udało mi się natrafić na fajną stronę http://medytuj.com. Masz tam do pobrania (bez rejestracji)  jedną darmową medytację nastawiającą na bogactwo (świetna!) i kilka innych. Napawdę polecam!

pozdrowienia :)